Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Education Card System Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 32/B. 1. ép., cégjegyzékszám: 13-09-199144, adószám:26708045-2-13, képviselő: Dudás Dezső ügyvezető)által biztosított szolgáltatások igénybe vételére. Az „Education Card” egy oktatási program, mely lehetővé teszi a programban részt vevő felhasználó számára, hogy egy előre megállapított, Szolgáltatónak fizetett havi díjért oktatásokon vegyen részt a Szolgáltatóval szerződésben lévő partnerekkel.

Hatály:
A jelen Általános Szerződési Feltételek az Education Card System Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított szolgáltatások igénybe vételére és szolgáltatások nyújtására vonatkozik.

Az alkalmazott kifejezések magyarázata:

Szolgáltató: Education Card System Korlátolt Felelősségű Társaság
Igénylő: Kedvezménykártyát igénylő személy, aki a havidíj befizetése után válik felhasználóvá
Felhasználó: a szolgáltatást igénybe vevő természetes, vagy jogi személy
Partner: Szolgáltatóval szerződött, a program keretében kártya elfogadó hely/intézmény
Fél/Felek: Szolgáltató, Felhasználó és Partner együttes megnevezése
Kártya: A szolgáltató által kiadott, felhasználó részére szóló kártya/kód, mely birtoklásával felhasználó jogosult szolgáltató partnerei által biztosított képzéseken részt venni.
Kártyadíj....Előfizetés: Az a díj melyet felhasználó az 1 éves előfizetési időtartam alatt, havi rendszerességgel köteles szolgáltató részére megtéríteni.
Felhasználói fiók/Profiloldal/Profil: a Felhasználó regisztráció után automatikusan létrejött fiók, melyben felhasználó láthatja kártyafelhasználásának lehetőségeit, helyeit, rendelkezésére álló kreditek számát.
Fordulónap: a regisztráció napjával megegyező nap, mely napon a felhasználható kredit érték újratöltődik. Az aktuális előfizetés havi befizetési határideje.
Fizetett időszak: olyan, két fordulónap közötti időszak, melynek díját a felhasználó rendezte
Díj: a szolgáltatás ellenértéke, havi összegben megállapítva
Cég elnevezése: Education Card System Korlátolt Felelősségű Társaság
Cég rövidített elnevezése: Education Card System Kft.
Cégjegyzékszám: 13-09-199144
Adószám: 26708045-2-13
Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 32/B 1. ép.
A cég statisztikai számjele: 26708045-4618-113-13

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az ÁSZF online elfogadása:

A weboldalon történő kártyaigénylés feltétele a Szolgáltató weboldalán mindenkor elérhető ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett és egyértelmű elfogadása. A jelen ÁSZF feltételei határozzák meg a Felek jogait és kötelezettségeit a szolgáltatásokra vonatkozóan.

A Felhasználói fiók/Profil létrehozatalával a Felhasználó külön és kifejezett nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

A szolgáltatások csak és kizárólag az ÁSZF teljes egészének elfogadásával vehetők igénybe, az ÁSZF részleges elfogadása nem lehetséges.

Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket.

Jelen ÁSZF megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a Felhasználói fiókot, vagy a Felet a szolgáltatásból kizárja.

Az ÁSZF módosítása:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeit - akár azonnali hatállyal - módosítsa, erről azonban a Felhasználót a weboldalon– utólag - értesíteni köteles. A módosított általános feltételeket elfogadottnak kell tekinteni a Felhasználó ezzel kifejezett ellentétes, írásos nyilatkozatának hiányában. A Felhasználó ezen nyilatkozatát a módosításokat követő 14 naptári napon belül megtenni köteles, ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosításokat.

A Szolgáltatások igénybe vétele:

A felhasználó kizárólag az Education Card System hivatalos weboldalán (ecsystem.hu) fizet elő az Education Card programra. Az Education Card program megvásárlását követően minden esetben a felhasználó a Partnernél iratkozik be az általa kiválasztott képzésre. Jelentkezésekor és a képzésen való részvételkor, felhasználó köteles Education Card kódját felmutatni/megadni az általa kiválasztott képzést biztosító intézmény részére. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a létrehozni kívánt ügylet tekintetében jogképes és szerződéskötésének akadálya nincsen. Felhasználó abban az esetben tud igénybe venni partner által biztosított szolgáltatást, amennyiben havidíj elmaradása nincs és a szolgáltatás igénybevételéhez megfelelő kredit számmal rendelkezik.

Partner felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó Education Card kódját regisztrálni, felhasználáskor a szolgáltatóval kötött előzetes megállapodása alapján.

A Felhasználó felelős az általa szolgáltatott adatok helyességéért és valódiságáért, azért, hogy a Szolgáltató nyilvántartása mindenkor a helyes és érvényes, naprakész adatokat tartalmazza, valamint, hogy az általa szolgáltatott adatok nem sértik harmadik személy(ek) jogait és nem ütköznek jogszabályba. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ezen adatokat ellenőrizheti. Eltérés, vagy adatváltozás esetén az Felhasználó köteles haladéktalanul javítani ezeket az adatokat, vagy a Szolgáltatót tájékoztatni az adatok megváltozásáról.

A Szolgáltató a Felhasználók által szolgáltatott adatok valódiságáért való felelősségét kifejezetten kizárja.

A szolgáltatás menete:

A szolgáltatónál megvásárolt Education Card program keretein belül, felhasználó előre meghatározott havidíjért jogosult a kártyához tartozó kredit értékért a szolgáltatáshoz tartozó partner intézménynél képzéseken részt venni.

Felhasználó értesül aktuális felhasználható kredit keretéről saját felhasználói felületén, míg az intézmények listáján láthatja milyen kredit felhasználás szükséges az általa kiválasztott képzésen való részvételhez.

Ezt követően a kiválasztott képzésre az ecsystem.hu oldalon jelentkezik a saját Education Card -hoz tartozó kóddal. Ezt követően az intézmény az intézmény ezt a kódot saját felületén beregisztrálja és a felhasználó felhasználható kredit értékéből levonódik. Fontos, hogy a kredit érték a jelentkezéskor levonásra kerül a részvételtől függetlenül. Amennyiben a partnerintézmény a képzést nem tartja meg, abban az esetben a levont kredit érték visszatöltésre kerül felhasználó részére.

Az Education Card programhoz tartozó aktív felhasználói fiók feltétele az aktuális havidíjak befizetése, a felhasználó regisztrációjának fordulónapjáig. Az Education Card kredit feltöltése ezen fordulónapon történik meg az 1 azaz egy éves előfizetési időtartam alatt. Felhasználó kötelezettsége felhasználási folytonosságának biztosítása az aktuális havidíjak határidőre való befizetésével. Ennek elmaradása esetén szolgáltató jogosult a felhasználó profiljának felfüggesztésére, szolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére. Ezen kieső passzív időszakhoz tartozó fel nem használt kredit értékek a késedelmes díjak kiegyenlítése esetén nem íródnak jóvá felhasználó részére.

Az előfizetői időszak a regisztráció napját követő 12 hónap.

Díjak, Díjfizetés

A Felhasználó a Szolgáltatónak fizeti meg az „Education Card” havidíját.                         

Késedelmes befizetés esetén a fordulónaptól számított 14 napon keresztül az Education Card még változatlanul használható. 14 munkanapon túl fennálló díjtartozás esetén a szolgáltatást szüneteltetésre kerül,és megkezdődik a passzív időszak. A passzíváltatást követő 30 napon túl fennálló díjtartozás esetén szolgáltató az előfizetői szerződést felbontja. A szerződésfelbontás napjától az előfizetés lejártáig felmerülő összes ki nem egyenlített havidíj kötbérként került kiszámlázásra felhasználó részére.

Az Education Card program érvényessége

Az Education Card Program érvényességi ideje egy év. A program érvényességi idejének lejártát megelőzően a Szolgáltató e-mail és/vagy telefon útján értesíti a felhasználót a meghosszabbítás lehetőségéről.

A Felek jogai és kötelezettségei

A felhasználó felelőssége, hogy a regisztráció során valós adatokat szolgáltasson a szolgáltató felé. A felhasználó köteles minden hónapforduló napjáig a havidíjat megfizetni a szolgáltatónak. A havidíj megfizetéséért cserébe a felhasználó jogosult a szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló partner által hirdetett oktatási programban kedvezményben részesülni.

A szerződés megszűnése

A Felhasználó által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Szolgáltató által történő felmondását vonhatja maga után.

A szerződés megszűnik:

 • szerződésszegés esetén a Szolgáltató rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
 • a Felhasználó halálával
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Felhasználó hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
 • Az Education Card program érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • A még fennálló díjak megfizetésének kötelezettségét
 • A Felhasználó által megfizetett díjak nem követelhetők vissza.

Amennyiben a szerződés megszűnésére a Felhasználó szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Felhasználó az Education Card programból határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Education Card nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

A weboldal elérése

A Szolgáltató igyekszik biztosítani a 24 órás/7 napos rendelkezésre állást, azonban előfordulhat, hogy a hozzáférés vagy szolgáltatás megszakad karbantartási műveletek, új tartalom feltöltése, sürgősségi javítások miatt. A Szolgáltató vállalja, hogy minden ésszerű lépést megtesz, hogy minimálisra csökkentsék ezen időtartamokat.

A Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a web-hely szolgáltatás elérhetetlensége, felfüggesztése vagy megszakítása esetén.

Panaszkezelés                                                                             

A Felhasználó panasszal élhet, amennyiben:

 • Szolgáltató vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,
 • Az álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
 • A programmal kapcsolatos visszásságot észlel,
 • Álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre került.
 • A Felhasználó a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton (info@ecsystem.hu e-mail címen) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.
A Szolgáltató a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Szolgáltató további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót.

Az Education Card program, mint szolgáltató nem vállal felelősséget a partner intézmények szolgáltatásának minőségéért, megvalósulásáért, így az ezzel kapcsolatos panaszokkal az érintett partner intézményt szükséges felkeresni. A szolgáltató közvetítői szerepet lát el.

Adatkezelési szabályok

A Felek az ÁSZF elfogadásával személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak.

A Fél a weboldalon történő regisztrációt követően önálló regisztrációval azonosítja magát.

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait a szolgáltatás érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés a célnak megfelelően történjen. A Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak személyes adatainak kezeléséhez a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében.

Az adatkezelés időtartama a regisztráció törlését követő öt (5) év.

Az Adatkezelő a Felhasználó azonosításához, a Regisztráció során, a jelen Hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli: a Fél neve; e-mail címe; e-mail címéhez tartozó jelszó; megjelenített neve (becenév).

Amennyiben az igénylést követően a Kedvezménykártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Szolgáltató köteles az Felhasználó adatait 60 napon belül törölni.

A Felek kijelentik, hogy az általuk megadott adatok a valóságnak megfelelnek, az ÁSZF tartalmát elolvasták és megértették. Igazolják továbbá, hogy az Szolgáltató mint adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatást is magában foglaló Szabályzatának elérhetőségéről előzetesen tájékoztatást kaptak és a szabályzatban foglaltakra tekintettel az adatvédelmi szabályzatban és a jelen hozzájárulásban meghatározott adatkezelésekhez ezúton hozzájárulásukat adják.

A Felek elfogadják, hogy az ecsystem.hu weboldal, annak bármely eleme, az azon lévő adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak.

Egyéb rendelkezések

Az Education Card programmal kapcsolatban a Szolgáltató nevében a Szolgáltató kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.
Az Education Card Program fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadóhelyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról az ecsystem.hu honlapon értesíti a Felhasználókat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.
A Szolgáltató és a Felhasználó között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 2013. évi V. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Kelt: 2019. november 11.